RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl

Zarządzenia rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej

Maj 2021

Zarządzenie Rektora nr 45/2021 w sprawie w sprawie określenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej nauczycieli akademickich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 45/2021 - Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmioty dokonujące oceny okresowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 45/2021 - Arkusz Okresowej oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 45/2021 - Arkusz Okresowej oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym

Zarządzenie Rektora nr 44/2021 w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2

Kwiecień 2021

Zarządzenie Rektora nr 43/2021 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 43/2021

Zarządzenie Rektora nr 42/2021 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 42/2021 

Zarządzenie Rektora nr 41/2021 w sprawie dodatku zadaniowego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w 2021 roku

Zarządzenie Rektora nr 40/2021 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Rektora nr 39/2021 w sprawie określenia zasad sporządzania prac dyplomowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 39/2021 - szczegółowe wytyczne dotyczące prac pisemnych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 39/2021 -  wytyczne dotyczące konstruowania przypisów i bibliografii

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 39/2021 -  zasady pisowni tytułów dzieł muzycznych

Zarządzenie Rektora nr 38/2021 w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 37/2021 w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 36/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 35/2021 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 34/2021 w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34/2021 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 34/2021 - Zestawienie sal dydaktycznych i liczby osób

Marzec 2021

Zarządzenie Rektora nr 33/2021 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania

Zarządzenie Rektora nr 32/2021 w sprawie powołania funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania

Zarządzenie Rektora nr 31/2021 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 30a/2021 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. złotych netto

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 30a/2021 - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. netto

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 30a/2021 - Oświadczenie o bezstronności

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 30a/2021 - Wniosek o udzielenie zamówienia (dokonania zakupu)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 30a/2021 - Protokół postępowania

Zarządzenie Rektora nr 30/2021 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2021-2024

Zarządzenie Rektora nr 29/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

Zarządzenie Rektora nr 28/2021 w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022

Luty 2021

Zarządzenie Rektora nr 27/2021 w sprawie utworzenia specjalności "Instrumentalistyka z językiem wykładowym angielskim"

Zarządzenie Rektora nr 26/2021 w sprawie utworzenia specjlaności oraz wygaszania specjalności w ramach kierunku studiów w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 25/2021 w sprawie wysokości wynagrodzeń dla uczestników konferencji, warsztaów i koncertów organizowanych przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Styczeń 2021

Zarządzenie Rektora nr 24/2021 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 23/2021 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów

Zarządzenie Rektora nr 22/2021 w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2021 rok dla pracowników Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu niebędacych nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Rektora nr 21/2021 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kadencje 2021-2024

Zarządzenie Rektora nr 20/2021 w sprawie powołania komisji do wyboru usługobiorcy w zakresie działalności gastronomicznej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 19/2021 w sprawie powołania Rzecznika Spraw Studenta i Doktoranta Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 18/2021 w sprawie utworzenia funkcji Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Grudzień 2020

Zarządzenie Rektora nr 17/2020 w sprawie wysokości wynagrodzeń dla uczestników konferencji, warsztatów i koncertów organizowanych przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 16/2020 w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 15/2020 w sprawie zasad przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 - Wniosek o uznanie dyplomu uzyskanego za granicą

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 - Application form for a foreign diploma recognition

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 - Wniosek o potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie / Proposal for confirmation of the completion of 1st/2nd cycle degree programme

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 - In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, Article 13

Zarządzenie Rektora nr 14/2020 w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów poniesionych przez studentów lub doktorantów reprezentujących uczelnię w wydarzeniach artystycznych i naukowych na terenie Polski i poza granicami kraju 

Zarządzenie Rektora nr 13/2020 w sprawie ustanowienia nagrody "Student Roku" oraz zasad jej przyznawania

Regulamin przyznawania nagrody "Student Roku" dla najlepszych studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 12/2020 w sprawie ustanowienia Regulaminu umożliwiania pracownikom Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu korzystania z parkingu przy ul. Składowej oraz Regulaminu płatnego, niestrzeżonego parkingu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin płatnego, niestrzeżonego parkingu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin umożliwiania pracownikom Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu korzystania z parkingu przy ul. Składowej

Zarządzenie Rektora nr 11/2020 w sprawie określenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Listopad 2020

Zarządzenie Rektora nr 10/2020 w sprawie ustanowienia procedury przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych i konfliktu interesów w projektach realizowanych przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 10/2020 - procedura przeciwdziałania nadużyć finansowych i konfliktu interesów w projektach realizowanych przez Uczelnię

Zarządzenie Rektora nr 9/2020 w sprawie organizacji prac komisji powołanych w postępowaniach w przedmiocie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Zarządzenie Rektora nr 8/2020 w sprawie zmiany limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu dla wszystkich specjalności

Październik 2020

Zarządzenie Rektora nr 7/2020 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 6/2020 w sprawie powoładnia Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 5/2020 w sprawie zmiany wysokości opłaty za usługi związane z przeprowadzaniem w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu procedury potwierdzania efektów uczelnia się

Zarządzenie Rektora nr 3/2020/2021 dotyczące wysokości świadczeń w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 2/2020/2021 dotyczące wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021 

Zarządzenie Rektora nr 1/2020/2021 w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w okresie epidemii COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 - Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni

Wrzesień 2020

Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie powołania prorektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie powołania prorektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Dyrygentury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Projektów Badawczych, Promocji i Ewaluacji Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Obcokrajowców Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie powołania Koordynatora Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie powołania Koordynatora Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie powołania Koordynatora Studiów III stopnia – studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie: funkcjonowania uczelni we wrześniu 2020

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie wskazania pełniącego obowiązki Dziekana Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Biblioteki Głównej od dnia 7 września 2020 roku

Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie ustanowienia Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Muzyczną im I. J. Paderewskiego w Poznaniu w okresie epidemii Covid-19

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Załącznik - oświadczenie COVID

Aktualizacja (9.09.2020) Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Aktualizacja (18.09.2020) oświadczenia COVID

Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Senacie

Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych

Zarządzenie Rektora nr 23/2020 w sprawie: terminów rekrutacji do szkoły doktorskiej

Zarządzenie nr 26 /2020 w sprawie: utworzenia kierunku studiów w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 27/2020 w sprawie: utworzenia formy kształcenia w postaci „Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

Zarządzenie rektora nr 28/2020 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 29/2020 w sprawie: ustanowienia Regulaminu Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik - Regulamin Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 30/2020 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Covid

Zarządzenie rektora nr 31 /2020 w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 32/2020 w sprawie: ustalenia powołania prorektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 33/2020 w sprawie: powołania Koordynatora
Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie rektora nr 34/2020 w sprawie: powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie rektora nr 35/2020 w sprawie wyznaczenia wspólnego limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu dla wszystkich specjalności


Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013Opublikował: Daria Starak
Publikacja dnia: 14.05.2021
Podpisał: Daria Starak
Dokument z dnia: 14.05.2021
Dokument oglądany razy: 5 827