RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl

Zarządzenia rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej

Wrzesień 2020

Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie powołania prorektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie powołania prorektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Dyrygentury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Projektów Badawczych, Promocji i Ewaluacji Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Obcokrajowców Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie powołania Koordynatora Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie powołania Koordynatora Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie powołania Koordynatora Studiów III stopnia – studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie: funkcjonowania uczelni we wrześniu 2020

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie wskazania pełniącego obowiązki Dziekana Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu


Rok akademicki 2019/2020

Zarządzenia rektor prof. AMP dr hab. Haliny Lorkowskiej

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie: ustalenia powołania prorektora

Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie: wzorów dyplomów doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki

dr hab. sztuki wzór 2.0 stare odpis

dr hab. sztuki wzór 2.0 stare

dr sztuki wzór prk 2.0 stare odpis

dr sztuki wzór prk 2.0 stare promotor pomocniczy odpis

dr sztuki wzór prk 2.0 stare promotor pomocniczy

dr sztuki wzór prk 2.0 stare

dyplom doktorski 2.0 odpis DO AKT

dyplom doktorski 2.0 odpis

dyplom doktorski 2.0

dyplom habilitacyjny 2.0 odpis DO AKT

dyplom habilitacyjny 2.0 odpis

dyplom habilitacyjny 2.0

Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie: stypendium socjalne - wysokość dochodu na osobę - studenci

Zarządzenie nr 3a/2019 w sprawie: stypendium socjalne - wysokość dochodu na osobę - doktoranci

Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie: kalkulacji kosztów postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki

Zarządzenie 5/2019 w sprawie: ustalenia powołania prorektora

Zarządzenia nr 6-12 dotyczą powołania zastępców dyrektorów instytutów (sprawy osobowe)

Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie: powołania doktoranckiej komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej doktorantów

Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie: wysokości świadczeń - stypendia

Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie: wysokości świadczeń - stypendia (doktoranci)

Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie: powołania członków Stałej Komisji Przetargowej

Zarządzenie Rektora nr 37a w sprawie: wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Procedura przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji

Zarządzenie Rektora nr 37b w sprawie powołania członków Stałej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie: obiegu dokumentów dotyczących zawierania umów cywilno-prawnych na zajęcia dydaktyczne

Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie: obiegu dokumentów dotyczących zawierania umów cywilno-prawnych na działalność artystyczną

Zarządzenie nr 39a/2020 w sprawie: ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2020 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie: stypendium socjalne - wysokość dochodu na osobę

Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sporządzania rankingów najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki studenckiej

Załącznik do Zarządzenia nr 41: Regulamin wyłaniania najlepszych doktorantów

Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie: wprowadzania zasad postępowania w związku z ewentualnym zagrożeniem zachorowaniem spowodowanym koronawirusem

Zarządzenie nr 43/2020 w sprawie: utworzenia jednostek organizacyjnych oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Akademii Muzycznej w Poznaniu

Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie: w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządenie nr 46/2020 w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - przedłużenie zamknięcia uczelni

Regulamin wynagradzania
załącznik 1 - Tabela stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich
załącznik 2 - Tabele stawek wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
załącznik 3 - Tabele dodatku funkcyjnego
załącznik 4 - Tabela godzin ponadwymiarowych
załącznik 5 - Regulamin premiowania
załącznik 6 - Nagrody nauczycieli akademickich
załącznik 7 - Nagrody pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie: wzorów umów z osobami wykonującymi funkcje w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 - umowa promotor
Załącznik nr 2 - umowa recenzent dr
Załącznik nr 3 - umowa promotor nowa
Załącznik nr 4 - umowa promotor pomocniczy nowa
Załącznik nr 5 - umowa recenzent dr nowa
Załącznik nr 6 - umowa członek komisji habilitacyjnej nowa
Załącznik nr 7 - umowa recenzent komisji habilitacyjnej nowa

Zarządenie nr 50/2020 w sprawie: kalkulacji kosztów postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego prowadzonych w trybach wynikających z poprzednio i obecnie obowiązujących przepisów

Załączniki - koszt przewodów doktorskich i habilitacyjnych 2020

Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie: przedłużenia obowiązywania zarządzeń dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie: utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr 52A/2020 w sprawie: wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w roku 2020/2021

Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w Akademii Muzycznej w Poznaniu w roku 2020/2021

Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 53a/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie: powołania komisji Ekspertów-Pedagogów

Zarzadzenie nr 55/2020 w sprawie: warunków realizacji zajęć zapewniających bezpieczeństwo oraz warunków korzystania z infrastruktury uczelni

Zalacznik nr 1 - instrukcja realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury uczelni

Zalacznik nr 2a - wniosek nauczyciela o zgodę na korzystanie z infrastruktury uczelni

Zalacznik nr 2b - wniosek studenta lub doktoranta o zgodę na korzystanie z infrastruktury uczelni

Zarządzenie nr 56/2020 w sprawie: wysokości wynagrodzenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania akademickiego tytułu honorowego Doktora honoris causa

Zarządzenie nr 57/2020 w sprawie: zniesienia obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów Akademii

Zarządzenie nr 58/2020 w sprawie: ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej 2020/2021

Komunikat w sprawie rejestracji do Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie: Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Zarządzenie nr 59a w sprawie maksymalnej liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie: wzorów dyplomów doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki - odpisy w języku angielskim

60 - 1, 2 załącznik

60 - 3 załącznik

60 - 4, 5 załącznik

60 - 6, 7 załącznik

60 - 8 cechy charakterystyczne

Zarządzenie nr 61 2020 w sprawie: aktualizacji znaków graficznych PRK dla kwalifikacji pełnych w dyplomach doktorskich

61 - 1 załącznik

61 - 2 załącznik

61 - 3 załącznik

61 - 4 załącznik

61 - 5 załącznik

61 - 6 załącznik

61 - 7 załącznik

Zarządzenie nr 62/2020 w sprawie: wzorów dyplomów ukończenia studiów

Zarządzenie nr 63/2020 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Akademii Muzycznej w Poznaniu

Zarządzenie nr 64/2020 w sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Akademii Muzycznej w Poznaniu

Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie: dodatku zadaniowego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Akademii Muzycznej w Poznaniu w 2020 roku

Zarządzenie nr 66 /2020 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Dziekana Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu


Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013Opublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 07.09.2020
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 15.02.2019
Dokument oglądany razy: 2 213