RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl

Uchwały Senatu

Senat 28.04.2021

Porządek obrad

Senat 28.04.2021

Uchwały:

Uchwała nr 180 dot. zmiany Regulaminu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 181 dot. zmiany treści Informatora dla kandydatów na I rok studiów

Uchwała nr 182 dot. zmiany Regulaminu studiów na czas do końca roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 183 dot. zmiany Regulaminu studiów począwszy od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 184 dot. opinii w sprawie zatwierdzania regulaminu Kadry Dyrygentury Chóralnej

Uchwała nr 185 dot. opinii w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładu Dyrygenttury Orkiestr Dętych

Uchwała nr 186 dot. opinii w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego - utworzenia zakładu

Uchwała nr 187 dot. zatwierdzenia projektu zestawienia terminów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 188 dot. opinii w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego - utworzenia jednostki ogólnouczelnianej

Uchwała nr 189 dot. opinii w sprawie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej

Uchwała nr 190 dot. uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

Uchwała nr 191 dot. uchwalenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

Uchwała nr 192 dot. zmiany Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

Uchwała nr 193 dot. uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

Uchwała nr 194 dot. uchwalenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

Uchwała nr 195 dot. uchwalenia Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

Uchwała nr 196 dot. uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Uchwała nr 197 dot. uchwalenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Uchwała nr 198 dot. uchwalenia Programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Uchwała nr 200 dot. opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

Uchwała nr 201 dot. opinii w przedmiocie powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej 

Załączniki:

Załącznik do uchwały nr 180 - Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia

Załącznik do uchwały nr 181 - Informator dla kandydatów na I rok studiów I i II stopnia (po polsku)

Załącznik do uchwały nr 181 - Informator dla kandydatów na I rok studiów I i II stopnia (po angielsku)

Załącznik do uchwały nr 182 - Regulamin Studiów

Załącznik do uchwały nr 183 - Regulamin Studiów

Załącznik do uchwały nr 184 - Regulamin działalności Katedry Dyrygentury Chóralnej

Załącznik do uchwały nr 185 - Regulamin Zakładu Dyrygentury Orkiestr Dętych

Załącznik do uchwały nr 187 - Zestawienie terminów w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 189 - Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmioty dokonujące oceny okresowej

Załącznik nr 2 do uchwały nr 189 - Arkusz Okresowej oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym

Załącznik nr 3 do uchwały nr 189 - Arkusz Okresowej oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym

Załącznik do uchwały nr 190 - Regulamin Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

Załącznik do uchwały nr 191 - Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

Załącznik do uchwały nr 192 - Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

Załącznik do uchwały nr 193 - Regulamin Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

Załącznik do uchwały nr 194 - Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

Załącznik do uchwały nr 195 - Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

Załącznik do uchwały nr 196 - Regulamin Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Załącznik do uchwały nr 197 - Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Załącznik do uchwały nr 198 - Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Senat 17.03.2021

Porządek obrad

Senat 17.03.2021

Uchwały:

Uchwała nr 167 dot. zatwierdzenia Regulaminu Pracowni Klawesynu i Basso Continuo

Uchwała nr 168 dot. zatwierdzenia Regulaminu Pracowni Muzyki Średniowiecza i Renesansu

Uchwała nr 169 opinii w sprawie przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 w formule zdalnej

Załączniki:

Załącznik do uchwały nr 168 - Regulamin Pracowni Muzyki Średniowiecza i Renesansu

Załącznik do uchwały nr 167 - Regulamin Pracowni Klawesynu i Basso Continuo

Senat 27.01.2021

Porządek obrad

Senat 27.01.2021

Uchwały:

Uchwała nr 153 dot. opinii Senatu w zakresie powołania nowej specjalności - "Lutnictwo artystyczne"

Uchwała nr 154 dot. opinii Senatu w zakresie powołania nowej specjalności - "Gra na instrumencie - studia w języku angielskim"

Uchwała nr 156 dot. zmiany Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała nr 157 dot. zmiany Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 158 dot. opinii w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uchwała nr 159 dot. ustalenia treści informatora dla kandydatów na I rok studiów

Uchwała nr 161 dot. wyboru członków Komisji Etyki

Uchwała nr 162/79 w sprawie wyznaczenia promotora pracy doktorskiej p. mgr. Nikodema Wojciechowskiego

Załączniki:

Załącznik do uchwały nr 156 - Regulamin w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 157 - Regulamin w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Senat 13.01.2021

Porządek obrad:

Senat 13.01.2021

Uchwały:

Uchwała nr 137 dot. trybu przeprowadzania egzaminóww ramach przewodów doktorskich

Uchwała nr 138 dot. opinii w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Katerdy Teorii Muzyki z załącznikiem - Regulamin Katedry Teorii Muzyki

Uchwała nr 142/70 w sprawie wyznaczenia promotora pracy doktorskiej Pana mgr Jana Andrzeja Czai

Uchwała nr 143/71 w sprawie wyznaczenia promotora pracy doktorskiej Pani mgr Marii Anny Gromińskiej

Uchwała nr 144/72 w sprawie wyznaczenia promotorapracy doktorskiej Pana mgr Łukasza Aleksandra Kołakowskiego

Uchwała nr 145/73 w sprawie wyznaczenia promotora pracy doktorskiej Pana mgr Tomasza Kubonia

Uchwała nr 146/74 w sprawie wyznaczenia promotora pracy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Marii Bleji

Uchwała nr 147/75 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania gabilitacyjnego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne Pani mgr Justyny Reczeniedi

Uchwała nr 148/76 w sprawie odstąpienia od złoĹźenia przez Akademię wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów odmawiającej przedstawienia dr hab. Teresy Krasowskiej do tytułu profesora w zakresie sztuki oraz zrzeczenia się prawa do jego wniesienia

Uchwała nr 149/77 dot. nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne - Pan Wojciech Jeliński

Uchwała nr 150/78 dot. nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne - Pan Damian Kurek

Senat 9.12.2020

Porządek obrad:

Senat 9.12.2020

Uchwały:

Uchwała nr 129 dot. zmiany składu komisji egazminacyjnej w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Frankiewicza

Uchwała nr 130 dot. zmiany składu komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim Pana mgr Krzysztofa Maisingera

Uchwała nr 131 dot. zmiany składu komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim Pani mgr Urszuli Stawickiej

Uchwała nr 132 dot. opinii w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego - utworzenia pracowni

Uchwała nr 133 dot. wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 134 dot. wyboru członków Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2021-2024

Senat 18.11.2020

Porządek obrad:

Senat 18.11.2020

Uchwały:

Uchwała nr 118 dot. zatwierdzenia podządku obrad Senatu

Uchwała nr 119 dot. zatwierdzenia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 23 września 2020 r

Uchwała nr 121 dot. opinii na temat kandydatów na członków Rady Uczelni

Uchwała nr 122 dot. uchwalenia zmian efektów uczenia się stanowiących element programów studiów

Uchwała nr 123 dot. opnii w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego - przekształcenie zakładu w katedrę

Uchwała nr 124 dot. nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne - Pani Alicja Tarczykowska

Uchwała nr 125 dot. nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne - Pan Jan Bartoś

Uchwała nr 126 dot. nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne - Pan Krzysztof Dudzik

Uchwała nr 127 dot. umorzenia postępowania habilitacyjnego - Pan dr. Krzysztof Stencel

Załączniki do uchwały nr 122 - efekty uczenia się:

Załącznik nr 1/D1

Załącznik nr 2/D2

Załącznik nr 3/EA1

Załącznik nr 4/EA2

Załącznik nr 5/HPW1

Załącznik nr 6/HPW2

Załącznik nr 7/I1

Załącznik nr 8/I2

Załącznik nr 9/JiME1

Załącznik nr 10/JiME2

Załącznik nr 11/KiTM1

Załącznik nr 12/KiTM2

Załącznik nr 13/W1

Załącznik nr 14/W2ARCHIWUM OBRAD SENATUOpublikował: Daria Starak
Publikacja dnia: 12.05.2021
Podpisał: Daria Starak
Dokument z dnia: 12.05.2021
Dokument oglądany razy: 3 293