RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 03.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie: rezerwacji sal koncertowych i większych sal dydaktycznych

Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie: stawek opłat za wydawanie dokumentów w roku 2018/2019

Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń w semestrze zimowym 2018/2019

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń w semestrze zimowym 2018/2019 (doktoranci)

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie: rekrutacji na studia dla cudzoziemców na rok 2018/2019

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania i działania Stałego DyĹźuru w Akademii Muzycznej w Poznaniu (z dnia 17 paĹşdziernika 2018 r.)

Zarządzenie nr 8 w sprawie: procedury składania wniosków o dofinansowanie działań artystycznych i naukowych

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie: ustanowienia wzorów oświadczeń nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 9/2018 – załącznik

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie: zwrotu zryczałtowanych kosztów poniesionych przez studentów lub doktorantów reprezentujących Uczelnię w wydarzeniach artystycznych i naukowych na terenie Polski i poza granicami kraju

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów, którzy mogą się ubiegać o umorzenie poĹźyczki i kredytu studenckiego

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2018

Ranking najlepszych absolwentów studiów I stopnia

Ranking najlepszych absolwentów studiów II stopnia

Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu z natury składników majątku Uczelni i Domu Studenta

Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie: kalkulacji kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w treści formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Muzycznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15 z dnia 11.01.2019

Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie: wprowadzenia “Instrukcji o trybie i zasadach likwidacji składników majątku w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń w semestrze letnim 2018/2019

Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie: trybu odbywania się sesji nagraniowych w Auli Nova

Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie: wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej

Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie: obowiązkowego zamieszczania logotypów Fundacji Akademii Muzycznej i Biura Karier we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych uczelni

Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie: procedury składania wniosków o udzielenie zamówienia (dokonania zakupu) o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zarządzenie nr 21a/2019 w sprawie: zmian w załączniku nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 13/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie: określenia stawek za nadgodziny w roku 2018/2019

Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie: zasad wynagradzania pracowników w okresie przejściowym

Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów 2019/2020

Zarządzenie nr 27A/2019 w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 27B/2019 w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 2019

Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie: zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok 2019/2020

Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczeń dla studenta

Załączniki 31/2019 - Regulamin świadczeń dla studentów

Zarządzenie nr 32 w sprawie: ustalenia treści dokumentów pomocniczych na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

Instrukcja stosowania niniejszego załącznika na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Instrukcja stosowania Regulaminu świadczeń dla studentów na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie: wzorów dyplomów doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki
1 - dr sztuki wzór prk
2 - dr sztuki wzór prk promotor pomocniczy
3 - dr hab. sztuki wzór
4 - dr sztuki wzór prk - specjalność
5 - dr sztuki wzór prk - specjalność promotor pomocniczy
6 - dr hab. sztuki wzór - specjalność

Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy

Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Regulamin Organizacyjny Akademii Muzycznej im. I. J. PaderewskiegoOpublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 03.09.2020
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 03.09.2020
Dokument oglądany razy: 822