RSS
szukaj
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 21.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia Rektor prof. AMP dr hab. Haliny Lorkowskiej

Rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie: ustalenia powołania prorektora

Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie: wzorów dyplomów doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki

dr hab. sztuki wzór 2.0 stare odpis

dr hab. sztuki wzór 2.0 stare

dr sztuki wzór prk 2.0 stare odpis

dr sztuki wzór prk 2.0 stare promotor pomocniczy odpis

dr sztuki wzór prk 2.0 stare promotor pomocniczy

dr sztuki wzór prk 2.0 stare

dyplom doktorski 2.0 odpis DO AKT

dyplom doktorski 2.0 odpis

dyplom doktorski 2.0

dyplom habilitacyjny 2.0 odpis DO AKT

dyplom habilitacyjny 2.0 odpis

dyplom habilitacyjny 2.0

Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie: stypendium socjalne - wysokość dochodu na osobę - studenci

Zarządzenie nr 3a/2019 w sprawie: stypendium socjalne - wysokość dochodu na osobę - doktoranci

Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie: kalkulacji kosztów postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki

Zarządzenie 5/2019 w sprawie: ustalenia powołania prorektora

Zarządzenia nr 6-12 dotyczą powołania zastępców dyrektorów instytutów (sprawy osobowe)

Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie: powołania doktoranckiej komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej doktorantów

Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie: wysokości świadczeń - stypendia

Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie: wysokości świadczeń - stypendia (doktoranci)

Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie: powołania członków Stałej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie: obiegu dokumentów dotyczących zawierania umów cywilno-prawnych na zajęcia dydaktyczne

Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie: obiegu dokumentów dotyczących zawierania umów cywilno-prawnych na działalność artystyczną

Zarządzenie nr 39a/2020 w sprawie: ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2020 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie: stypendium socjalne - wysokość dochodu na osobę

Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sporządzania rankingów najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki studenckiej

Załącznik do Zarządzenia nr 41: Regulamin wyłaniania najlepszych doktorantów

Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie: wprowadzania zasad postępowania w związku z ewentualnym zagrożeniem zachorowaniem spowodowanym koronawirusem

Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie: w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządenie nr 46/2020 w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - przedłużenie zamknięcia uczelni

Regulamin wynagradzania
załącznik 1 - Tabela stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich
załącznik 2 - Tabele stawek wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
załącznik 3 - Tabele dodatku funkcyjnego
załącznik 4 - Tabela godzin ponadwymiarowych
załącznik 5 - Regulamin premiowania
załącznik 6 - Nagrody nauczycieli akademickich
załącznik 7 - Nagrody pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie: wzorów umów z osobami wykonującymi funkcje w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 - umowa promotor
Załącznik nr 2 - umowa recenzent dr
Załącznik nr 3 - umowa promotor nowa
Załącznik nr 4 - umowa promotor pomocniczy nowa
Załącznik nr 5 - umowa recenzent dr nowa
Załącznik nr 6 - umowa członek komisji habilitacyjnej nowa
Załącznik nr 7 - umowa recenzent komisji habilitacyjnej nowa

Zarządenie nr 50/2020 w sprawie: kalkulacji kosztów postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego prowadzonych w trybach wynikających z poprzednio i obecnie obowiązujących przepisów

Załączniki - koszt przewodów doktorskich i habilitacyjnych 2020

Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie: przedłużenia obowiązywania zarządzeń dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie: utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w Akademii Muzycznej w Poznaniu w roku 2020/2021

Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie: powołania komisji Ekspertów-Pedagogów


Rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie: rezerwacji sal koncertowych i większych sal dydaktycznych

Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie: stawek opłat za wydawanie dokumentów w roku 2018/2019

Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń w semestrze zimowym 2018/2019

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń w semestrze zimowym 2018/2019 (doktoranci)

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie: rekrutacji na studia dla cudzoziemców na rok 2018/2019

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania i działania Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej w Poznaniu (z dnia 17 października 2018 r.)

Zarządzenie nr 8 w sprawie: procedury składania wniosków o dofinansowanie działań artystycznych i naukowych

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie: ustanowienia wzorów oświadczeń nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 9/2018 – załącznik

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie: zwrotu zryczałtowanych kosztów poniesionych przez studentów lub doktorantów reprezentujących Uczelnię w wydarzeniach artystycznych i naukowych na terenie Polski i poza granicami kraju

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów, którzy mogą się ubiegać o umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2018

Ranking najlepszych absolwentów studiów I stopnia

Ranking najlepszych absolwentów studiów II stopnia

Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu z natury składników majątku Uczelni i Domu Studenta

Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie: kalkulacji kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w treści formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Muzycznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15 z dnia 11.01.2019

Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie: wprowadzenia “Instrukcji o trybie i zasadach likwidacji składników majątku w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń w semestrze letnim 2018/2019

Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie: trybu odbywania się sesji nagraniowych w Auli Nova

Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie: wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej

Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie: obowiązkowego zamieszczania logotypów Fundacji Akademii Muzycznej i Biura Karier we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych uczelni

Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie: procedury składania wniosków o udzielenie zamówienia (dokonania zakupu) o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zarządzenie nr 21a/2019 w sprawie: zmian w załączniku nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 13/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie: określenia stawek za nadgodziny w roku 2018/2019

Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie: zasad wynagradzania pracowników w okresie przejściowym

Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów 2019/2020

Zarządzenie nr 27A/2019 w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 27B/2019 w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 2019

Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie: zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok 2019/2020

Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczeń dla studenta

Załączniki 31/2019 - Regulamin świadczeń dla studentów

Zarządzenie nr 32 w sprawie: ustalenia treści dokumentów pomocniczych na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

Instrukcja stosowania niniejszego załącznika na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Instrukcja stosowania Regulaminu świadczeń dla studentów na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie: wzorów dyplomów doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki
1 - dr sztuki wzór prk
2 - dr sztuki wzór prk promotor pomocniczy
3 - dr hab. sztuki wzór
4 - dr sztuki wzór prk - specjalność
5 - dr sztuki wzór prk - specjalność promotor pomocniczy
6 - dr hab. sztuki wzór - specjalność

Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy

Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Regulamin Organizacyjny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego


Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013Opublikował: Małgorzata Pawłowska
Publikacja dnia: 21.05.2020
Podpisał: Małgorzata Pawłowska
Dokument z dnia: 15.02.2019
Dokument oglądany razy: 995